Renovation and new addition - Rothchild st. Tel Aviv