Renovation & new addition - Rothchild st. Tel Aviv